Algemene voorwaarden

1.   Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij dat uitdrukkelijk anders is aangegeven:1.1   GIDSENDIENST ZEELAND: het in Zierikzee gevestigde kantoor dat groepsarrangementen exploiteert.
1.2   De afnemer: de partij (natuurlijke of rechtspersoon), aan wie de GIDSENDIENST ZEELAND producten levert.


1.3   De opdrachtgever: de partij (natuurlijke of rechtspersoon) in opdracht waarvan de GIDSENDIENST ZEELAND door bemiddeling een reservering bij c.q. overeenkomst met een dienstverlener tot stand brengt.


1.4   De dienst: het vervoer, de excursie, het evenement, het museumbezoek of een andere (toeristische) activiteit.


1.5   De dienstverlener: de vervoerder, de excursieaanbieder, de evenementenorganisator, het museum of een andere partij, met wie de opdrachtgever een overeenkomst aangaat en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.


1.6   De (reserverings)opdracht: de opdracht van een opdrachtgever aan de GIDSENDIENST ZEELAND om een reservering bij c.q. overeenkomst met een dienstverlener tot stand te brengen. Uitvoering van deze opdracht leidt tot een overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener. De GIDSENDIENST ZEELAND is uitdrukkelijk geen partij bij deze overeenkomst maar bemiddelt slechts.


1.7   Groepsarrangement: de (reserverings)opdracht voor een groep vanaf acht personen, tenzij anders wordt aangegeven.


1.8   Dagtocht: een door de GIDSENDIENST ZEELAND zelf georganiseerde toeristische, recreatieve of culturele activiteit van minder dan 24 uur en waarbij geen overnachting is inbegrepen.
1.9   Evenement: een bijeenkomst of manifestatie waarbij de GIDSENDIENST ZEELAND direct of indirect betrokken is.

 

2.   Activiteiten GIDSENDIENST ZEELAND: 

 

informatieverschaffing & bemiddeling
De GIDSENDIENST ZEELAND kan dagtochten en evenementen organiseren c.q. daarbij betrokken zijn. Bovendien bemiddelt de GIDSENDIENST ZEELAND bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen opdrachtgevers enerzijds en dienstverleners anderzijds op het gebied van onder andere vervoer, excursies, evenementen, musea, attracties et cetera. De bemiddelingsactiviteiten bestaan uit het, in opdracht van en in naam van de opdrachtgever, reserveren van diensten of producten en de financiële afhandeling hiervan.
Bemiddeling voor diensten gebeurt via verschillende kanalen, zoals internet, telefoon, en e-mail.

3.   Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

3.1   Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, diensten, producten, werkzaamheden en overige verbintenissen van/met de GIDSENDIENST ZEELAND, waaronder (maar uitdrukkelijk niet beperkt tot):
alle door de GIDSENDIENST ZEELAND aangenomen (reserverings)opdrachten en
de organisatie van c.q. betrokkenheid bij dagtochten en evenementen.

3.2   Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.


3.3   Als één of meerdere van deze bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht en dienen de nietige of vernietigde bepalingen zodanig te worden uitgelegd dat zij de inhoud van deze bepalingen zo dicht mogelijk naderen zonder in strijd te zijn met de wet.

 

4.   Bemiddelingsactiviteiten, dagtochten en evenementen

4.1   Toepasselijkheid

Voor zover er in dit artikel 5 over de bemiddelingsactiviteiten van de GIDSENDIENST ZEELAND niet wordt afgeweken van de overige voorwaarden, zijn deze onverminderd van toepassing. De bepalingen van dit artikel zijn op dagtochten en evenementen van overeenkomstige toepassing, voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van de dagtocht of het evenement zich daartegen niet verzet.

 

4.2   De reserveringsopdracht


4.2.1   De GIDSENDIENST ZEELAND bemiddelt, in opdracht en in naam van de opdrachtgever, bij het maken van reserveringen betreffende vervoer, excursies, evenementen, musea, attracties et cetera. Het afhandelen van de betaling en eventuele annulering van de gereserveerde dienst maakt onderdeel uit van de bemiddelingsactiviteiten.
4.2.2   Reserveringen kunnen worden gemaakt via de website, per telefoon of per e-mail.


4.2.3   De opdracht tot het verzorgen van reserveringen komt tot stand op het moment dat de opdracht, mondeling dan wel schriftelijk of via email verstrekt, de GIDSENDIENST ZEELAND heeft bereikt, ongeacht of direct een bevestiging door de GIDSENDIENST ZEELAND dan wel de dienstverlener wordt verstrekt.


4.2.4   In afwijking van artikel 5.2.3 komt de opdracht tot het verzorgen van een groepsarrangement eerst tot stand op het moment dat de GIDSENDIENST ZEELAND een door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen. De opdrachtgever is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de reserveringsopdracht voor het groepsarrangement.


4.2.5   De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de GIDSENDIENST ZEELAND richt zich op en beperkt zich tot de bemiddelingsactiviteiten. Het resultaat van de bemiddeling is een overeenkomst tussen de opdrachtgever enerzijds en de dienstverlener anderzijds ter zake van de gereserveerde dienst. De GIDSENDIENST ZEELAND is bij die overeenkomst geen partij.


4.2.6   Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de dienstverlener zijn de eventuele voorwaarden van de dienstverlener van toepassing. Deze voorwaarden stelt de GIDSENDIENST ZEELAND op verzoek ter beschikking.


4.2.7   De GIDSENDIENST ZEELAND is gerechtigd bemiddelingskosten in rekening te brengen.


4.2.8   De opdrachtgever zal tijdig alle voor het sluiten van de overeenkomst met de dienstverlener en de uitvoering daarvan benodigde gegevens aan de GIDSENDIENST ZEELAND verstrekken.


4.2.9   Prijzen van de gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijziging zal zo spoedig mogelijk door de GIDSENDIENST ZEELAND aan de opdrachtgever worden medegedeeld en doorberekend.

4.3   Betaling

4.3.1   Betaling geschiedt door bijschrijving van de verschuldigde bedragen op de rekening van de GIDSENDIENST ZEELAND. De GIDSENDIENST ZEELAND houdt het geld tijdelijk onder zich voor de dienstverlener maar wordt door ontvangst van de verschuldigde bedragen in geen geval partij bij de overeenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever.


4.3.2   Binnen 14 dagen na het verstrekken van de opdracht dient het verschuldigde bedrag te worden voldaan.
4.3.3   Na betaling ontvangt de opdrachtgever een bevestiging van de reservering.


4.3.4  Onverminderd het bepaalde in artikel 8, heeft de GIDSENDIENST ZEELAND het recht de overeenkomst tot bemiddeling tussen de GIDSENDIENST ZEELAND en de opdrachtgever bij overschrijding van de gestelde betalingstermijnen per direct te ontbinden. De GIDSENDIENST ZEELAND zal de gereserveerde dienst in dat geval annuleren en de eventuele kosten die daarmee gepaard gaan, verhalen op de opdrachtgever. Reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

4.4   Wijziging en annulering


4.4.1   Wijzigingen in de reservering op verzoek van de opdrachtgever zullen door de GIDSENDIENST ZEELAND worden verzorgd indien en voor zover dat mogelijk is. Voor wijzigingen in de reservering die door de GIDSENDIENST ZEELAND worden verwerkt, worden wijzigings- en/of administratiekosten in rekening gebracht. Eventuele wijzigings- en/of administratiekosten die de dienstverlener in rekening brengt, worden te allen tijde integraal door de GIDSENDIENST ZEELAND aan de opdrachtgever doorberekend. De opdrachtgever zal voor tijdige betaling zorgdragen.


4.4.2   In afwijking van artikel 5.4.1 worden wijzigingen in een groepsarrangement door de GIDSENDIENST ZEELAND de eerste keer kosteloos verwerkt. Voor daaropvolgende wijzigingen worden wijzigings- en/of administratiekosten conform artikel 4.4.1 in rekening gebracht. Vermindering van het aantal deelnemers van een groepsarrangement binnen een marge van 10% is tot vijf werkdagen vóór aanvang van het arrangement mogelijk tegen betaling van de verschuldigde wijzigings- en/of administratiekosten. Daarna geldt de laatst bekende groepsgrootte. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% wordt de annuleringsbepaling van artikel 4.4.4 toegepast. Wijziging van het aantal deelnemers dient schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven.
Eventuele wijzigings- en/of administratiekosten die de dienstverlener als gevolg van het voorgaande in rekening brengt, worden te allen tijde integraal door de GIDSENDIENST ZEELAND aan de opdrachtgever doorberekend. De opdrachtgever zal voor tijdige betaling zorgdragen.


4.4.3   De GIDSENDIENST ZEELAND behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in (het (programma van) de reserveringsopdrachten, indien en voor zover daartoe gegronde redenen bestaan.


4.4.4   Reserveringen kunnen tijdens werkdagen schriftelijk worden geannuleerd bij de GIDSENDIENST ZEELAND of direct bij de dienstverlener. De GIDSENDIENST ZEELAND brengt als bemiddelaar geen annuleringskosten in rekening. De eventuele annuleringskosten die de dienstverlener echter in rekening brengt, worden aan de opdrachtgever doorberekend. In rekening gebrachte bemiddelingskosten en eventuele wijzigingskosten worden bij annulering niet gerestitueerd.


4.4.5   In afwijking van artikel 4.4.4 is de opdrachtgever bij annulering van een reservering van een groepsarrangement, van een dagtocht of van een evenement of deelname daaraan wél aan de GIDSENDIENST ZEELAND annuleringskosten verschuldigd, overeenkomstig het volgende:

  • bij annulering meer dan drie maanden voor aanvang van het arrangement/dagtocht/evenement: € 50,-;
  • bij annulering meer dan twee maanden voor aanvang van het arrangement/dagtocht/evenement: 15% van de totaalprijs voor het arrangement/dagtocht/evenement met een minimum van € 75,-;
  • bij annulering meer dan één maand voor aanvang van het arrangement/dagtocht/evenement: 35% van de totaalprijs van het arrangement/dagtocht/evenement;
  • bij annulering meer dan veertien dagen voor aanvang van het arrangement/dagtocht/evenement: 60% van de totaalprijs van het arrangement/dagtocht/evenement;
  • bij annulering meer dan vijf dagen voor aanvang van het arrangement/dagtocht/evenement: 85% van de totaalprijs van het arrangement/dagtocht/evenement;
  • bij annulering vijf dagen of minder voor aanvang van het arrangement/dagtocht/evenement: 100% van de totaalprijs van het arrangement/dagtocht/evenement.

Hiernaast worden in rekening gebrachte bemiddelingskosten en eventuele wijzigingskosten niet gerestitueerd.

 

5.   Aansprakelijkheid

5.1   Klachten over de bemiddelings- of overige activiteiten van de GIDSENDIENST ZEELAND, zoals de organisatie van c.q. betrokkenheid bij dagtochten en evenementen, kunnen tot uiterlijk een maand na afloop van de gereserveerde dienst of overige activiteit bij de GIDSENDIENST ZEELAND schriftelijk worden ingediend.
Indien de opdrachtgever te laat klaagt, vervallen daardoor zijn eventuele rechten.


5.2   Zoals in artikel 4.2.5 is bepaald, is de GIDSENDIENST ZEELAND geen partij bij de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de dienstverlener; de GIDSENDIENST ZEELAND is daarom niet aansprakelijk voor de (kwaliteit van de) gereserveerde dienst. De opdrachtgever dient zich bij klachten over de (kwaliteit van de) gereserveerde dienst rechtstreeks te wenden tot de dienstverlener. Indien de klacht over de (kwaliteit van de) dienst bij de GIDSENDIENST ZEELAND wordt ingediend, zal de GIDSENDIENST ZEELAND de klacht voor verdere afhandeling doorsturen naar de dienstverlener.


5.3   Omdat de GIDSENDIENST ZEELAND in het geval van diensten slechts bemiddelaar is, is de GIDSENDIENST ZEELAND nimmer aansprakelijk voor eventueel door de opdrachtgever als gevolg van de gereserveerde dienst geleden schade.


5.4   De GIDSENDIENST ZEELAND is jegens de afnemer niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkochte en geleverde producten.


5.5   De GIDSENDIENST ZEELAND kan betrokken zijn bij een evenement. Tenzij door de GIDSENDIENST ZEELAND uitdrukkelijk anders is aangegeven, treedt de GIDSENDIENST ZEELAND niet op als organisator van evenementen. Zij is daarbij betrokken uit hoofde van haar functie op het gebied van toerisme en recreatie. De GIDSENDIENST ZEELAND is in beginsel niet als organisator verantwoordelijk voor het goed verlopen van evenementen.


5.6   De GIDSENDIENST ZEELAND is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte foto’s, brochures, folders en andere informatie over, bijvoorbeeld, de (kwaliteit van de) gereserveerde dienst, geleverde producten, dagtochten of evenementen, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de GIDSENDIENST ZEELAND.


5.7   Voor zover de GIDSENDIENST ZEELAND toch op enigerlei wijze jegens de opdrachtgever/afnemer of overige contractspartij aansprakelijk zou zijn en de opdrachtgever/afnemer of andere partij daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de GIDSENDIENST ZEELAND beperkt tot maximaal 25% van het gefactureerde bedrag. De aansprakelijkheid van de GIDSENDIENST ZEELAND zal hoe dan ook nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van de GIDSENDIENST ZEELAND. Aansprakelijkheid van de GIDSENDIENST ZEELAND voor schade waarvoor de opdrachtgever/afnemer of overige contractspartij is verzekerd, is uitgesloten.


5.8   De GIDSENDIENST ZEELAND organiseert in beginsel geen reizen. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden en indien en voorzover de GIDSENDIENST ZEELAND toch als reisorganisator ex artikel 7:500 BW zou worden aangemerkt, dan is de aansprakelijkheid van de GIDSENDIENST ZEELAND voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel, beperkt tot ten hoogste driemaal het gefactureerde bedrag.


5.9   De GIDSENDIENST ZEELAND is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk zijn bevestigd.


5.10   De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten aanzien van het personeel van de GIDSENDIENST ZEELAND en/of de door de GIDSENDIENST ZEELAND ingeschakelde derde(n).

 

6.   Overmacht

6.1   Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien en voor zover zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
6.2   Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode voortduurt tot na het verstrijken van de afleveringstermijn, hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij verplicht zijn tot vergoeding van enige schade aan de andere partij.

 

7.   Ontbinding, wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

7.1   Indien verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijn zijn voldaan, is de afnemer/opdrachtgever of overige contractspartij van rechtswege direct in verzuim en is hij wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande bedrag.


7.2   De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten hoogste 15% van de vordering(en) met een minimum van € 40,-.


7.3   Door de afnemer/opdrachtgever of overige contractspartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer, opdrachtgever of andere contractspartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

8.   Toepasselijk recht en bevoegde rechter / interpretatie tekst

Op alle rechtsbetrekkingen met de GIDSENDIENST ZEELAND is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen ter zake waarvan een forumkeuze is toegelaten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement waarin de GIDSENDIENST ZEELAND is gevestigd.
Bij een geschil over de interpretatie van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Verrassend Strand

Oliebollenwandeling